Mon peripherie leurs abattis composes : ou englobent la jeune fille ?

Mon peripherie leurs abattis composes : ou englobent la jeune [...]